Now showing items 861-880 of 1050

  • Selv-rekognosering som et redskap i organisasjoners forebyggende informasjonssikkerhetsarbeid 

   Alyona Trach Oftedahl (Master thesis, 2021)
   Sikring av informasjonssystemer mot dataangrep er en av de viktigste utfordringene i det tjueførste århundret. Vår avhengighet av digitale systemer har gjort det virtuelle rom til en attraktiv arena for trusselaktører. ...
  • Selvorganisering i komplekse systemer og sammenhengen til sorte svaner 

   Solbakk, Michelle (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Kompleksiteten i samfunnet vårt er stadig økende og det eksisterer flere komplekse systemer som er avhengige av ulike faktorer både innad i systemet og til andre systemer (Lewis, 2011). Eksempel på slike systemer er ...
  • Selvredningsprinsippet ved brann i tunnel – En studie av selvredningsprinsippet, og hva sentrale aktører kan bidra med for å øke bevisstheten og kunnskapen om prinsippet for trafikantene. 

   Iversen, Celine. (Master thesis, 2021)
   Norge er en tunnelnasjon med over 1100 tunneler. Tunnelene har ulik geometrisk utforming, hvor noen tunneler er lange, korte, høy stigning, lav stigning, undersjøiske, ett- eller toløps. De forskjellige tunnelene har også ...
  • Services comparison between COSL and other oilfield services companies 

   Chen, Pengfei (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   By knowing about the development of COSL and analyzing the history and industry pattern, the thesis describes the difference between COSL and the three main counterparts. Recently, there are also some problems although ...
  • Shipping and valuation of Tanker Investments Ltd. 

   Hoftun, Christopher (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-10-14)
   This dissertation is an analysis of the shipping sector and valuation of Tanker Investments Ltd. The information the paper is based upon is publically available information and market sentiments. The analysis is performed ...
  • Shoetrack drillout 

   Enge, Anders (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   The petroleum industry constantly works to optimize operational aspects within drilling. The cost to drill a well is a parameter all companies want to minimize. To do this new technology and new methods are used to optimize ...
  • Shopping Centers and a City 

   Sontani, Annisa Solihah (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2017-01-15)
   The main aim of this thesis is to study how shopping centers in Stavanger region coexist with the city, with special focus on the relationship between the shopping centers and the neighborhoods. In addition, the ...
  • Sikkerhet for politietterforsker i avhørssituasjonen. 

   Krag-Rønne, Viggo (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-10-12)
   Sikkerhet for politietterforskere i avhør med pågrepne personer er et tema som det knapt har vært snakket om i de 12 årene jeg har vært i politietaten. Etter å ha jobbet i fire ulike politidistrikt har jeg erfart at det ...
  • Sikkerhetskultur i NSB Persontog 

   Vadseth, Geir (Master thesis, 2014-09-14)
   Denne oppgaven dreier seg om å beskrive NSB Persontog sin sikkerhetskultur for å identifisere hvilke faktorer som kan benyttes til og forklare hvorfor det kulturelle bildet ser akkurat slik ut som det gjør. Dette gjør ...
  • Sikkerhetskultur i omsorgstjenesten 

   Flåto, Idar (Master thesis, 2014)
   Bakgrunn og formål – Sikkerhetskultur i kommunal omsorgstjeneste har vært relativt lite satset på og enda mindre undersøkt i Norge. Myndighetene har imidlertid gjennomført mange tilsyn og hatt et økt fokus de siste årene. ...
  • Sikkerhetskultur og rapportering 

   Hansen, Ine Therese (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
  • Sikkerhetskulturen i Greencarrier Norge : Muligheter og hindringer for en robust sikkerhetskultur 

   Moltu, Georg Skivik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-10)
   Bakgrunn: GC Norge (heretter kalt GC) er en sammenslutning av 7 lokale avdelinger som tidligere har vært egne selvstendige bedrifter, hvorav de eldste avdelinger har mer en 100 års historie samt siste fusjon skjedde senest ...
  • Sikkerhetskulturens betydning i bore- og brønnplanlegging 

   Oplenskedal, Anita (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-10)
   Denne oppgaven evaluerer hvilken betydning sikkerhetskultur har i bore- og brønnplanlegging. Bakgrunn for valg av tema er gjentatte uttalelser i media og granskningsrapporter der man stiller spørsmål ved sikkerhetskulturen ...
  • Sikkerhetsstyring 

   Ringstad, Per (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10-17)
   1. juli 2001 trådte lov om forebyggende sikkerhet i kraft. Dermed ble det forebyggende sikkerhetsarbeidet i Norge for første gang forankret i en egen sikkerhetslov. 1. januar 2019 trådte den reviderte sikkerhetsloven, lov ...
  • Sikring av offentlig byrom. En kvalitativ studie av et tverrsektorielt samarbeid i en samfunnssikkerhets kontekst. 

   Hagerup, Irja Camilla (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne studien omhandler sikring av det offentlig byrom mot tilsiktede handlinger. De senere årene har den vestlige verden blitt utsatt for flere terrorangrep med tunge kjøretøy rettet mot sivilbefolkningen. Noe som har ...
  • Simulation of BLEVEs in Unconfined and Confined Areas Using FLACS 

   Hutama, Albert (Master thesis, 2017-06-09)
   BLEVE is a type of explosion that constitutes a major hazard in (but not limited to) the process industries, and which may lead to catastrophic effects. It can happen in storage facility or in transport system (road and ...
  • Sitteplassers betydning for gode byrom 

   Bjerkreim, Ida (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Dette mastergradsarbeidet omhandler hvordan flere og bedre sitteplassers kan skape gode byrom. Først vises det generelt hvordan sitteplasser fungerer som et inviterende element i byrommet og kan bidra til å skape ...
  • Sivil-militært samvirke i Rogaland 

   Hagen, Siren Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Ved innførelsen av samvirkeprinsippet som en del av de nasjonale prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli, og som et resultat av et mer sammensatt trussel-og risikobilde vil ...
  • Sivil-militært samvirke i Rogaland 

   Hagen, Siren Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
  • Skiferrevolusjonens innvirkning på en risikominimerende sikringsstrategi ved bruk av WTI futureskontrakter 

   Skaiå, Fredrik; Aaserød, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   I denne avhandlingen blir det undersøkt i hvilken grad skiferrevolusjonen har påvirket en risikominimerende sikringsstrategi ved bruk av futureskontrakter. I tillegg studeres det hvordan risiko og avkastning har endret seg ...