Now showing items 595-614 of 1268

  • Kaizen på kontoret: forbedring og effektivisering av administrative arbeidsprosesser 

   Dysvik, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-07-13)
   Globalisering og internasjonal konkurranse stiller stadig økende krav til konkurranseevne i industri og annet næringsliv. Dette kommer blant annet til utrykk gjennom kontinuerlig behov for forbedring og effektivisering. ...
  • Kameraovervåkning i et tillitsland 

   Dvorani, Sara Næss; ; Einskar, Fride Vee (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikten med vår oppgave er å undersøke om det finnes en sammenheng mellom tillit til norske myndigheter og økt kameraovervåkning. Norge beskrives som et samfunn med høy tillit til myndighetene. Den teknologiske utvikling ...
  • Kameraovervåkning i et tillitsland 

   Dvorani, Sara Næss; ; Einskar, Fride Vee (Bachelor thesis, 2023)
   Hensikten med vår oppgave er å undersøke om det finnes en sammenheng mellom tillit til norske myndigheter og økt kameraovervåkning. Norge beskrives som et samfunn med høy tillit til myndighetene. Den teknologiske utvikling ...
  • Kampen om arbeidskraften 

   Petkevic, Kristina (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Å ha flinke folk på laget er en sentral del av lederjobben. Denne masteravhandlingens formål er å finne de ferdigheter og nøkkelkvalifikasjoner som i dag er de mest relevante og som kreves for å lykkes i arbeidsmarkedet ...
  • Kampen om de knappe ressursene : en eksplorativ case studie om stedfremming av Gloppen Kommune 

   Frøyen, Marita Ryland (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
   Formålet med avhandlingen har vært å utforske hvordan små perifere kommuner kan imøtekomme samtidens distrikts-utfordringer, med utgangspunkt i de to teoretiske tilnærmingene place branding og employment branding. Studien ...
  • Kampen om økonomisk hegemoni 

   Mathiassen, Ingeborg; Torgersen, Anna (Bachelor thesis, 2022)
   Kinas økonomiske vekst har siden Deng Xiaopings åpningsreformer på 70-tallet vært enorm. Dette har vekket interesse internasjonalt, og spesielt har USA uttrykt bekymring for hvilke implikasjoner dette kan innebære for deres ...
  • Kampen om økonomisk hegemoni 

   Torgersen, Anna; Mathiassen, Ingeborg Bråtveit (Bachelor thesis, 2022)
   Kinas økonomiske vekst har siden Deng Xiaopings åpningsreformer på 70-tallet vært enorm. Dette har vekket interesse internasjonalt, og spesielt har USA uttrykt bekymring for hvilke implikasjoner dette kan innebære for deres ...
  • Kan arbeidsrelatert stress reduseres med tidsbesparende tjenester? 

   Hustvedt Sørhus, Arnkjell; Østengen, Sindre (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06)
   I denne avhandlingen blir tidsbesparende tjenester sett i sammenheng med arbeidsrelatert stress. Dagens samfunn har blitt preget av en dynamisk utvikling. Tjenester som tidligere var byttetjenester gjennom venner og familie ...
  • Kan digitalisering føre til prekarisering: med «nye» arbeidsrelasjoner 

   Tesfaye Helen Hagos (Bachelor thesis, 2023)
   I dette prosjektet har jeg tatt utgangspunkt hvordan økonomisk vekst i den moderne samfunn med enkelte digitale løsninger vil påvirke dagens arbeidsliv. «Problemstillingen vil undersøke i hvilken grad digitalisering kan ...
  • Kan en kombinasjon av Direct Cinema og Cinéma Vérité være en berikelse for dokumentarfilmskaperen? 

   Wiik, Martin Heggem (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven handler om de to fundamentale dokumentarformene, den amerikanske Direct Cinema og den franske Cinéma Vérité. Her skal det analyseres om en kombinasjon av disse to formene kan være en berikelse for ...
  • Kan forekomsten av narsissisme forstås som en psykologisk reaksjon på sosiale endringer i det postmoderne samfunn? 

   Lea, Kristin. (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven undersøker forekomsten av narsissisme, kjennetegnet ved en overdreven oppfatning av egen betydning, i det postmoderne samfunn gjennom en litteraturstudie. Forskningsspørsmålet er: Kan forekomsten av narsissisme ...
  • Kan gamle livskunster avhjelpe det moderne jobbstresset? - er mindfulness det nye serumet? En kvalitativ tilnærming til mindfulness som stressmestring for travle arbeidstakere 

   Berge, Grete Hjorth (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013)
   Oppgavens intensjon har vært å studere effekten av mindfulnesskurs i forhold til stressmestring i et krevende arbeidsliv. Hensikten primært er å finne effekt hos friske arbeidstakere i aktivt arbeid, for eventuelt å kunne ...
  • Kan godt sjømannskap ivaretas gjennom mål- og funksjonskrav? 

   Nordbø, Ane (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   I denne studien har jeg rettet oppmerksomhet mot det maritime sikkerhetsstyringsregimet. Gjennom innføring av blant annet International Safety Mangement Code [ISM-koden] og den nye Skipssikkerhetsloven (2007), har det ...
  • Kan kvalitetsarbeid påvirke sikkerheten? 

   Kuhnert, Judith; Khanzadeh, Sara (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Bakgrunn: Fokuset på kvalitet og sikkerhet står stadig på dagsorden hos virksomheter i både Norge og globalt. ISO- standarden 9001:2008 retter hovedfokuset mot forbedring av kvalitet knyttet til produkter og tjenester. ...
  • Kan lederskap ha påvirkning på sykefravær? 

   Frida Sofie Pedersen Askautrud (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal jeg ta for meg følgende problemstilling; Hvordan kan lederskap påvirke sykefraværet i Norge? Oppgaven tar for seg en studie av IA-avtalens første delmål som handler om å minimere sykefraværet med 10% ...
  • Kan man regenerere tørre områder på en bærekraftig måte? 

   Wessel, Lucas (Bachelor thesis, 2021)
   For å møte bærekraftsmålene innen 2030 er det relevant å se på regenerering av tørre områder som en løsning. Det vil være avgjørende at prosjektene gjennomføres på en bærekraftig måte for å bidra til å nå bærekraftsmålene. ...
  • Kan prosessen med å lage personlig dokumentar ha en terapeutisk effekt? 

   Nummestad, Ida Marie Mellum (Bachelor thesis, 2023)
  • "Kan sånne ting skje her'a?" : strømbrudd og svikt i telekommunikasjon 

   Waldeland, Ellen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Norge har de siste årene opplevd flere små og noen store strømbrudd, men de fleste av dem har så langt ikke vært spesielt langvarige. Utviklingen og sårbarheten innen kraftbransjen og mer ekstremvær som følge av ...
  • Kan vi endre kursen? Fra et sosiologisk perspektiv 

   Nes, Maria Elise Øren (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien undersøker hvordan sosiologi som fagdisiplin kan bidra i dagens omstillingsfase. Jeg har foretatt en litteraturstudie hvor jeg har inkludert relevante tekster for å først beskrive hvilket samfunn vi befinner ...
  • Kan vi stille spørsmål ved etablerte sannheter? 

   Fjelland, Mia Kristine (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg har i denne oppgaven ønsket å belyse hvorfor et narrativ blir rådende fremfor andre, med sosiologens briller på. Dette har jeg gjort med utgangspunkt i en litteraturstudie, der jeg har tatt for meg sosiologiens ulike ...