Now showing items 1006-1025 of 1061

  • «Vaksinen er verre enn sykdommen!» Falske nyheter og COVID-19-vaksinasjon 

   Lima, Magnus. (Bachelor thesis, 2022)
   I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt flere typer kilder for å finne ut mer om sammenhengen mellom falske nyheter og våre valg som mennesker, da med vaksinasjon mot korona-viruset som eksempel. Kildene har bestått av ...
  • Varslingsparadokset 

   Eikemo, Irene Kristin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017)
   Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje til ...
  • "Våg å tenke det verste!" 

   Voster, Hanne Vik (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Skoleskytinger i utlandet og terroren den 22. juli 2011 har aktualisert behovet for en sivil beredskap i Norge. 22.juli-kommisjonen ser likhetstrekk mellom utviklingen innenfor skoleskyting og den moderne terroren som ...
  • Vegprising og personvern: Personvern i møte med dynamisk vegprising og overvaking i trafikken 

   Varhaug, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgåva tek sikte på å diskutera personvernet si rolle i dynamisk vegprising. Nye digitale løysingar krev stadig meir opplysningar om oss – også i trafikken. Dynamisk vegprising som ei ny løysing for vegprising kan potensielt ...
  • Veien blir til mens man går - Hvilke faktorer påvirker utdanningsvalg for de som har tatt fagbrev i lys av teorien om rasjonelle valg? 

   Sikveland, Maren (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Denne oppgaven handler om yrkesvalg og hvordan mennesker ser på seg selv og på sine valg av utdanning. Jeg ønsker å belyse hvordan utdanningsvalg blir tatt, og hva det har å si for mennesker å ta yrkesfaglig ...
  • Veien til digital samhandling: Fortellinger fra Konsulentbedrift X 

   Hill, Pernille Amelia (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-06-13)
   Formålet til oppgaven er å se nærmere på hvilke faktorer som er avgjørende i implementeringen av digitale samhandlingsplattformer, basert på samtaler med ansatte i Konsulentbedrift X. De tre faktorene tillit, struktur og ...
  • Veien til et og samme mål 

   Skår, Tiril Myhre (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-12)
   I denne oppgaven skal jeg gjøre en komparativ analyse av to skeive biografiske dokumentarfilmer: The Brandon Teena Story (Muska, Olafsdottir, 1998) og Growing up Coy (Juhola, 2016). Disse dokumentarene er portrett av ...
  • Venstreautoritarianisme 

   Halleland, Morten Freitag; Rovik, Mathias Vikse (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Oppgaven «Venstreautoritarianisme: I et moderne norsk samfunn» skal ha som formål å belyse emnet «autoritarianisme», da med særlig vekt på venstreautoritarianismen gjennom problemstillingen: • Hvordan påvirker ...
  • Venstreautoritarianisme: I et moderne norsk samfunn 

   Rovik, Mathias Vikse; Halleland, Morten Freitag (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven «Venstreautoritarianisme: I et moderne norsk samfunn» skal ha som formål å belyse emnet «autoritarianisme», da med særlig vekt på venstreautoritarianismen gjennom problemstillingen: - Hvordan påvirker ...
  • Verdens kulturarv : en "kulturarv for alle?" 

   Jårvik, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008, Master thesis, 2008)
   Oppgaven handler om verdens kulturarv – en kulturarv for alle? Problemstillingen er å belyse et grunntema i kulturarvdiskursen som er forholdet mellom fortid, nåtid og identitet. Mitt ønske har vært å belyse hvordan ...
  • Verdier, ledelse og kommunesammenslåing 

   Kristiansen, Therese (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-08-31)
   I denne oppgaven, undersøker jeg hva som påvirker kommunale lederes holdning til kommunesammenslåing, og hvor stor betydning verdier, normer har i denne sammenheng. Som teoretisk rammeverk har jeg tatt utgangspunkt i det ...
  • Vi knuser ikke tall, vi knuser følelser : en casestudie om håndtering av institusjonell kompleksitet i den frivillige organisasjonen 4H 

   Guttormsen, Gunvor (Master thesis, 2015-06-15)
   Innenfor forskningen på det frivillige feltet i Norge har det blitt postulert en endring i den tradisjonelle frivillighetsforståelsen, ved at det oppstår en økende grad av profesjonalisering, samt et ønske fra frivillige ...
  • Vi lander på beina - En studie av bærebjelken i beredskap og redning 

   Arnesen, Marianne; Joval, Karen-Anna (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
   De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene spiller en svært viktig rolle i Norges beredskap. Som Justis- og beredskapsdepartementet (2016d, s. 50) i sin melding til Stortinget fremhever: «frivillige organisasjoner ...
  • "Vi lever jo egentlig av å spikre" - en casestudie om organisatorisk innovasjon og innføring av digitale løsninger 

   Sperre, Tonje (Masteroppgave/UIS-TN-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Totalentreprenøren Kruse Smith AS er landets sjette største konsern i sitt slag, og har siden 2012 hatt fokus på digitalisering i forbindelse med effektivisering av virksomheten på en bærekraftig måte. Byggenæringen befinner ...
  • "Vi tar ansvar, men er vi en High Reliability Organization?" 

   Pettersen, Øystein (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
   Denne Masteroppgaven i Samfunnssikkerhet er opptatt av trusselbildet i det norske arbeidslivet generelt og i bygg- og anleggsbransjen (BA) spesielt. Dette er en industri som har hatt stabilt høye skade- og ulykkesstatistikker, ...
  • "Vi trodde det bare var å skru på, ikke sant?": En casestudie av innovasjon og endring i offentlig sektor 

   Irmelin, Skålevik (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Sammendrag Bakgrunnen for oppgaven er en ny tekniske løsning, eInnsyn, som skal gjøre det enklere for samfunnsborgere å søke om innsyn i offentlige saksdokumenter. Den nye løsningen skulle implementeres i 121 ulike ...
  • «Vi var fullstendig avhengig av hjelpen fra lokalbefolkningen» - En kvalitativ studie av rollen lokalbefolkningen i Longyearbyen har i håndteringen av snøskred og snøskredøvelser 

   Tengesdal, Stig Morten (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
   Bakteppet for dette forskningsprosjektet er det urbane snøskredet i Longyearbyen på Spitsbergen 19. desember 2015. Snøskredet gikk fra fjellet Sukkertoppen og kostet to mennesker livet og forårsaket store materielle skader ...
  • Viability assessment of the biogas development in Jæren 

   Coronado, Nataly Mijangos (Master thesis, 2021)
   The main purpose of this thesis is to explore the existing will to accelerate biogas production in South Jæren (Sør-Jæren), more precisely in the communities of Vigrestad, Varhaug, and Nærbø. It centers on analyzing the ...
  • Viktigheten av kollegiale relasjoner – en kvalitativ undersøkelse av arbeidsmiljøet under COVID-19 pandemien 

   Gjertsen, T, Victoria (Bachelor thesis, 2021)
   COVID-19 pandemien er en global pandemi som har herjet rundt om i hele verden i godt over ett år. Organisasjoner er blitt hardt rammet, noe som har medført store utfordringer for veldig mange mennesker. Hensikten med denne ...
  • Vindkraft til havs - Fornybar energi 

   Andersen, Lene Camilla (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Denne studien undersøker hvordan HMS-kulturen har innvirkning på risikostyring. Jeg har valgt som case en vindplattform i Nordsjøen. Denne vindplattformen eies av et selskap (Virksomhet 1) som har ansatte med nordiske ...