Now showing items 1037-1056 of 1061

  • Å blogge om dødfødsel 

   Kvalevåg, Sissel Emilie (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2016-02)
   I denne studien har jeg hatt som målsetning å undersøke hvordan det å blogge om dødfødsel møter kulturelle og institusjonelle holdninger og praksiser rundt det dødfødte barnet og den påfølgende sorgen. Dette har blitt gjort ...
  • Å definere virkeligheten : en analyse av overtalelseskraften til KonKraftrapport 6: Olje- og gassvirksomhet i Nord. 

   Christiansen, Ellen Halonen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Debatten om en eventuell åpning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja preges i stor grad av risiko‐ og sårbarhetsdefinisjoner. Hva som er virkelighet og ikke defineres imidlertid ved hjelp ...
  • Å forstå og forklare en reformidè sin skjebne 

   Thaule, Nina (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Problemstillingen som reises i denne studien er hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å få til en enhetlig og lik straffesaksbehandling i alle landets politidistrikter. Det en ønsker svar på er om Nærpolitireformen ...
  • Å fortelle sanne historier fra andres liv 

   Johnsen, Christine Andersen (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-12)
   Denne oppgaven handler om bruk av rekonstruksjon i skriftlige journalistiske nettdokumentarer, og hvorvidt og hvordan et ideal av sannhet blir brukt i dokumentarer som inneholder rekonstruksjon. Jeg har diskutert hvilke ...
  • Å lede i en pandemisk kontekst - En casestudie av personalledere i Lyse-konsernet 

   Hetlelid, Kristine; Kliment, Nathalie (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette forskningsprosjektet er å få en dypere innsikt og ny kunnskap om hvordan det oppleves å lede under en pandemi. COVID-19 har skapt en kontekst preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, samt ført til nye ...
  • Å lede i en pandemisk kontekst – en casestudie av personalledere i Lyse-konsernet 

   Kliment, Nathalie og Hetlelid, Kristine. (Master thesis, 2021)
   Formålet med dette forskningsprosjektet er å få en dypere innsikt og ny kunnskap om hvordan det oppleves å lede under en pandemi. COVID-19 har skapt en kontekst preget av uforutsigbarhet og usikkerhet, samt ført til nye ...
  • Å lede ut fra en autentisk selvfølelse: En kvalitativ undersøkelse av hvordan ledere opplever det å inkludere selvfølelse i sin ledelsesutøvelse 

   Solaune, Siv Karin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2016-02-12)
   Denne masteroppgaven undersøker den usynlige ledelsesutøvelsen som ligger til grunn for den synlige ledelsen. Studien omhandler forståelse, erfaringer og refleksjoner som et utvalg ledere i kunnskapsorganisasjoner har ...
  • Å lykkes med implementering av telemedisin 

   Lorentzen, Helge (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013)
   Hva er nøklene til vellykket implementering? Denne studien tar utgangspunkt i hypotesen at det finnes nøkler til vellykket implementering som kan overføres mellom virksomheter. På grunnlag av relevant teori og gjennomgang ...
  • Å lære av andres erfaringer etter innsatser - en casestudie om erfaringsoverføring i Rogaland brann og redning IKS 

   Sadeghi, Ava (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Læring i beredskapsorganisasjoner er et bredt og mye omtalt tema innen samfunnssikkerhetsfaget. I 2013 utarbeidet en arbeidsgruppe på bestilling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en rapport om ...
  • Å nyttiggjøre seg av tilgjengelige ressurser - En studie av befolkningens rolle i håndteringen av uønskede hendelser og kriser 

   Bergsnev, Silje Mari; Morken, Kristi Haugen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06-14)
   En rekke hendelser illustrerer viktigheten av befolkningens innsats i uønskede hendelser og krisesituasjoner. Terrorangrepet 22. juli er et av flere eksempel som kan brukes for å understreke hvordan “mannen i gata” kan ...
  • Å sette musikk til virkeligheten 

   Dalland, Annbjørg (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-05-12)
   Jeg har undersøkt et utvalg norske filmskapere sine refleksjoner rundt valg av musikk i dokumentarfilm. Ved hjelp av intervju med filmskaperne, teori rundt tema og egen analyse av tre norske dokumentarfilmer, vil jeg danne ...
  • Å skape en sannhet 

   Gjertsen, Magnus Kirkaas (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;, Master thesis, 2019-05)
   For mange er dokumentarfilm en sjanger som skildrer virkelige hendelser med virkelige mennesker. Tradisjonelt ligger dens verdi i indeksikalske bilder fra virkeligheten, og den skulle skildre verden slik den var. Men en ...
  • Å søke trygghet i en uforutsigbar tid - Hvordan covid-19 pandemien preger kompetanseflukt blant sceneteknikere 

   Frøshaug, Sander; Bishop, Steven Grant (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal vi ta for oss problemstillingen «Hva påvirker yrkesendring i sceneteknikeryrket under covid-19, og er den midlertidig eller endelig?». For å finne ut av dette har vi valgt å ta utgangspunkt i tidligere ...
  • Å søke trygghet i en uforutsigbar tid - hvordan covid-19 pandemien preger kompetanseflukt blant sceneteknikere 

   Frøshaug, Sander; Bishop, Steven Grant (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal vi ta for oss problemstillingen «Hva påvirker yrkesendring i sceneteknikeryrket under covid-19, og er den midlertidig eller endelig?». For å finne ut av dette har vi valgt å ta utgangspunkt i tidligere ...
  • Å tenke det utenkelige 

   Førland Utland, Inger-Lise; Vatnamo, Victoria Hell (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 viste oss at vår evne til å forutse ekstreme og ubegripelige hendelser er sviktende. Til tross for at det fantes signaler som indikerte at et terrorangrep av slik karakter ...
  • Å vise døden 

   Vedholm, Fredrik Dahle (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
   En næranalyse av tre filmer, sammenlignet med egenprodusert dokumentar. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på døden som tema i dokumentarfilm.
  • Å være etterpåklok i forkant - en studie i kunnskapsoverføring om beredskap på tvers av sektorer 

   Hviding, Lise; Sande, Martine Berglie (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-06-08)
   Beredskap og krisehåndtering blir gjentatte ganger satt på dagsorden. 22.juli 2011 har gjennom de to årene på samfunnssikkerhet gjentatte ganger blitt tatt opp som tema. Å ta lærdom etter uønskede hendelser har vært mye ...
  • Å være koordinator i hjemmetjenesten. En beskrivelse av en koordinators arbeidsoppgaver, organisatoriske forhold og lederatferd i hjemmetjenesten. 

   Gaard, Ida Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Henry Mintzberg (1989) påpeker at ledere er involvert i skiftende og komplekse situasjoner. I denne sammenheng ønsket jeg å finne ut av hvor kompleks min egen arbeidshverdag som koordinator i hjemmetjenesten i kommune x ...
  • Årsaker til at utvalgte energiselskap ikke fyller kravene til ROS-analyser 

   Fiveland, Anne-Gro; Wessman, Birgitte Lundorf (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-09-18)
   Tilgang til strøm er grunnleggende i det moderne og komplekse samfunn. Norge har, til sammenligning med mange andre land, vært skjermet for hyppige og langvarige strømbrudd. Men strømbruddet i Steigen kommune i 2007 og ...
  • Økende ulikheter i den norske velferdsstaten 

   Ousland, Astrid Emilie. (Bachelor thesis, 2022)
   Norge har i flere tiår hatt en økning i sosial ulikhet og forskjeller i levealder. Dette til tross for å være et av de landene på verdensbasis med mest likhet. Disse skjevhetene og systematiske forskjellene viser seg i ...