• Coping styles and emotional and behavioural problems among Norwegian grade 9 students 

   Thuen, Elin; Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   The main purpose of this study was to explore the relations between coping styles and emotional and behavioural problems among adolescent students. The study was conducted as a survey among a representative sample of ...
  • Researching classroom processes of inclusion and exclusion 

   Ohna, Stein Erik (Journal article; Peer reviewed, 2005-04)
   The aim of this paper is to discuss processes of inclusion and exclusion in compulsory classrooms where both Norwegian and Norwegian Sign Language (NSL) are used. The Norwegian Education Act 1998, section 2–6, gives deaf ...
  • Generating sets for Beurling algebras 

   Blank, Natalia (Journal article; Peer reviewed, 2006-05)
   Generating sets for Beurling algebras
  • Hva mener morgendagens lærere om drama i undervisningen? 

   Sæbø, Aud Berggraf (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Dagens allmennlærerstudenter får et lite innføringskurs i drama og de blir oppfordret til å prøve dette ut i praksis. Det er store forskjellig på i hvilke fag og på hvilke trinn studentene mener drama som undervisnings- ...
  • Det levende lærerarbeidet 

   Hanssen, Brit; Østrem, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Hva handler lærerarbeidet om, og hvordan kan vi forstå lærere sin utvikling gjennom det første året i yrket? Artikkelen forsøker å belyse noen aspekt ved lærerarbeidet og nyutdannede lærere sine opplevelser av det.
  • Real-life connections in Japan and the Netherlands : National teaching patterns and cultural beliefs 

   Mosvold, Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The TIMSS 1999 Video Study revealed that Japan had the lowest (of the seven participating countries) amount of real-life connections in the eight grade mathematics classrooms, whereas the Netherlands had the highest ...
  • Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning 

   Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2008-06)
   Målet med enhver ny læreplan eller skolereform er å forbedre en nåværende praksis. Med innføringen av Kunnskapsløftet skal lærerne få et kompetanseløft. Begrunnelsen er at elevene da vil få bedre matematikkundervisning, ...
  • Challenges and possibilities in Norwegian classroom drama practice 

   Sæbø, Aud Berggraf (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   My specific teaching and research interest is drama in the classroom drama as a teaching and learning medium to fulfil a curriculum demand for student-active, creative and aesthetic learning processes. In this article ...
  • Drama som estetisk læringsform for å utvikle leseforståelse 

   Sæbø, Aud Berggraf (Journal article, 2010)
   Aksjonsforskningsprosjektet «Drama, kreativitet og estetiske læreprosesser» tar utgangspunkt i klasserommets didaktiske utfordringer og dramafagets mulighet til å skape engasjement og motivere til innsats i det faglige ...
  • En byrdefull ideologisk arv i kroppsøvingsfaget? 

   Næsheim-Bjørkvik, Gro (Working paper, 2010)
   Fysisk aktivitet diskuteres som aldri før. Vi finner utallige oppslag om trening og livsstil både i aviser og TV. Det er stor offentlig bekymring for både voksne og barns helse. En helt fersk OECD-rapport som undersøker ...
  • Fysisk aktivitet i barnehagen : Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer 

   Giske, Rune; Tjensvoll, Magrethe; Dyrstad, Sindre M. (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Our knowledge of the physical activity level in kindergarten is limited. The intention of the inquiry was to study the variations in the level of activity among 5-year-old children in a section of a day care centre for ...
  • Undervisningskunnskap i matematikk : tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelser av undersøkelsen 

   Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2010-04)
   I utdanningsforskning er bruk av kvantitative undersøkelser utstrakt, og mange av disse blir brukt på tvers av kulturelle kontekster uten at dette problematiseres. Ved University of Michigan i USA er det utviklet instrumenter ...
  • Veiledning på egne eller andres vilkår? 

   Østrem, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2011)
  • Den nye grammatikken i høgere utdanning : med læringsutbytte som eksempel 

   Østrem, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen diskuterer det nasjonale kvalifi kasjonsrammeverket for høgere utdanning, dets tilblivelse og utforming. Spesielt retter artikkelen søkelyset på læringsutbytteformuleringer som fenomen. Spørsmålet som diskuteres ...
  • What are skills? Some fundamental reflections 

   Tønnessen, Finn Egil (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   When the concept of ‘skill’ is used in reading and writing research or more generally in linguis-tic research, it is rarely made the subject of detailed and precise definitions or reflections. The present article is a ...
  • Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med? 

   Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit (Journal article; Peer reviewed, 2011-06)
   Vi vet hvor mange studenter som slutter i allmennlærerutdanningen (ALU)1, hvor mange som fullfører den på normert tid og hvor mange som bruker lenger tid enn den normerte. Utover det vet vi faktisk lite om hvorfor ...
  • An Activity Theory View on Learning Studies 

   Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (Journal article; Peer reviewed, 2011-11)
   Learning study has been used by many to develop exemplary teaching in school, and this approach has recently been adopted for use in kindergarten as well. When using such approaches in different settings than they were ...
  • Navngivningsprinsipper og språkutvikling 

   Haslum, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2012-02)
   Place-name semantics have been discussed in many ways. In this article the author discusses the reasons behind naming, and how to classify place-names in this respect. One question which can be raised, is: When we consider ...
  • The mediating role of a teacher’s use of semiotic resources in pupils’ early algebraic reasoning 

   Bjuland, Raymond (Journal article; Peer reviewed, 2012-09)
   This paper focuses on the semiotic resources used by an experienced sixth-grade teacher when her pupils are working on a mathematical task involving written text and the two inscriptions of figure and diagram. ...
  • Frå ark til app: Norskfaget i møte med digital tekstkultur 

   Rogne, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   I dag les og skriv barn, unge og vaksne tekstar i eit omfang som me aldri har sett før i historia. Deltakarkulturen på internett gjev ein ytringsfridom som me tidlegare berre kunne drøyme om (jf. Erstad & Silseth 2008.217f.).