Now showing items 163-182 of 247

  • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

   Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...
  • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

   Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
  • Regnskapsmanipulering i olje- og gassnæringen 

   Lunde, Ane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   I denne oppgaven undersøkes ”Regnskapsmanipulasjon i olje- og gassnæringen”. Forskningsbidraget innen periodiseringsmanipulasjon i olje- og gassnæringen, er en lineær regresjon utført med en avhengig variabel som er estimert ...
  • Regnskapsmessig behandling av leieavtaler etter internasjonale regnskapsregler 

   Paust-Andersen, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Denne masteroppgaven omhandler regnskapsmessig behandling av leieavtaler for leietakere. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvorvidt ny regnskapsstandard for leieavtaler leder til et bedre beslutningsgrunnlag ...
  • Regnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren. 

   Henriksen, Aleksander; Austvik, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Private bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. ...
  • Returns and volatility spillover effect between foreign exchange and stock market; Analysis on Norway, Sweden and Denmark 

   Nyhage, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This thesis examines the return and volatility effects between the foreign exchange and stock markets in three Scandinavian countries—Norway, Sweden, and Denmark. VAR models, Granger causality tests, impulse response ...
  • Revisjonsbevis generert fra Big Data og Big Data Analytics 

   Vårin, Bjørnø; Nordhus, Malin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Ved inntoget av Big Data og Big Data Analytics i revisjonsmetodikken endres arten av revisjons-bevis og nye utfordringer rundt påliteligheten av revisjonsbevis oppstår (Appelbaum, Kogan & Miklos, 2017, s.8). Formålet med ...
  • Revisors uavhengighet – en undersøkelse av revisjons- og rådgivningshonorar hos 50 norske selskaper 

   Valheim, Hilde (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2019-01)
   Denne masteroppgaven undersøker 50 norske selskaper for å analysere forholdet mellom revisjons- og rådgivningshonorar. Forholdet vil kunne si noe om hvorvidt revisor er uavhengig av sin klient på bakgrunn av disse honorarene. ...
  • Risikopreferanser og overkonfidens 

   Reppen, Lisa Marie; Groven, Mari Selliseth (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven har vært å kartlegge risikopreferanser hos overkonfidente og undersøke om individer velger annerledes dersom beslutninger tas på vegne av andre enn seg selv. For å kunne besvare problemstillingen ...
  • Rogaland på børs - Hvorfor går ikke selskap på børs? 

   Motland, Tonje; Bjelke-Andersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   «Bråstopp for børsnoteringer» lyder overskriften på Stavanger Aftenblads artikkel i 2012. Etter flere år med høy noteringsaktivitet i regionen har utviklingen stagnert. Siste lokale børsintroduksjon var i 2012. Per i dag ...
  • Sekstimersdag- En kvalitativ studie om produktivitet og ledelsesmetoder 

   Sani, Maximilian (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-05-29)
   Jeg ville gjennom denne oppgaven sette et viktig tema i fokus, som kanskje i dag er fremmed for de fleste. Formålet var å kunne vise til at en kortere arbeidsdag kan fungere vel så bra i små og store selskap som en 7,5 ...
  • Selection factors for behavioral intention regarding electric vehicles in Norway 

   Hussein, Veger; Sværen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Norway has acted as a laboratory for electric vehicles. It has taken a leading role in the introduction of electric vehicles and the development of a sustainable electric vehicle market. According to a recent report from ...
  • Skolens læringsmiljø – avgjørende for elevenes akademiske prestasjoner? 

   Bygdevoll, Maria; Melby Melkevig, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Enkelte kritikere hevder at resultatfokuset gir et snevert mål på hva som er kvalitet på skolen, og at skolene legger for mye vekt på det som lar seg måle og dermed glemmer læringsmiljøet. I denne oppgaven ønsket vi å ...
  • Smart Planner-from idea to the market 

   Zlatkovic, Dusan; Ali, Samira Muhidin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-06)
   This thesis is about software for automation scheduling employees - called Smart Planner (SP). It is based on an idea developed by one of the researchers, and the purpose is to offer an effective scheduling tool using ...
  • Stakeholders participation in the Innovation Process 

   Moreno, Ramon; Doderovic, Marina (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-07-17)
   This master thesis aims to study the stages in which startups include relevant stakeholders in their innovation process. The study seeks to contribute and enrich the innovation management literature regarding stakeholder ...
  • Stavanger Forum - en samfunnsøkonomisk analyse 

   Cam, Øzgur; Risa, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse de regionale økonomiske ringvirkningene av driften til Stavanger Forum. Rammeverket er forankret i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og problemstillingen formulert er: «Er driften av ...
  • Stavanger Smart City Initiative: The Utilization of Open Data Enforces Innovation 

   Tarandeli, Rizkika Widya (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   Many governments and municipalities are implementing smart solutions to their cities. Open data is a term used to describe sets of information published in a portal to be publicly available and free to utilize, reuse, and ...
  • Strategisk ledelse og samarbeid i Equinor 

   Skjelbreid, Morten; Vold, Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-14)
   I denne oppgaven er formålet å se nærmere på Equinor Forpleining sin satsing på kompetanse gjennom opprettelsen av et eget Ressurs- og Kompetansesenter (RKS). Oppgavens problemstilling er: Fungerer Ressurs- og Kompetansesenter ...
  • Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

   Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...